Shipping and returns

Hi! If a shipping is not available to your country, please contact us directrly at: studio.speculo @ gmail.com and we will try to make a special offer for your address.

 

COST, METHODS AND DELIVERY TIME OF THE PRODUCT and REFUND POLICY (english version below) /

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU oraz REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Dostawa produktów zakupionych przez sklep internetowy dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Zamówienia złożone bezpośrednio na adres e-mail: studio.speculo@gmail.com będą rozpatrywane indywidualnie. Pozwoli to na dokonanie zakupu i wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej po odpowiednim opłaceniu przesyłki.

 2. Dostawa produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce Wysyłka i zwroty oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się z umową sprzedaży.

 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktu:
 • przesyłka kurierska DPD na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz krajów Unii Europejskiej
 • przesyłka kurierska FedEx do krajów spoza Unii Europejskiej (w zależności od kodu pocztowego nadania).
 1. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz krajów Unii Europejskiej, oraz 30 dni roboczych na terenie poza Unią Europejską, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się od dnia ukończenia kompletowania zamówienia. Opóźnione terminy dostawy nie wynikające z działań Sprzedawcy, a z ręki wybranego przewoźnika prosimy kierować pod adres kontaktowy wskazany przez przewoźnika. Dodatkowe zapytania dotyczące samej dostawy zamówień już wysłanych przez Sprzedawcę również prosimy kierować pod adres kontaktowy wskazany przez przewoźnika.

 2. Termin kompletowania zamówienia to maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy - poza sytuacją, gdy regulamin produktu stanowi inaczej (staramy się jednak, aby zamówienia opuszczały nasz magazyn jak najszybciej).

 3. Co do zasady, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy. W wyjątkowych przypadkach sklep może nieodpłatnie zmienić adres dostawy zamówienia, o ile zamówienie zostaje o statusie: nieobsłużone, oczekuje na wpłatę, w trakcie realizacji. W przypadku, gdy paczka zostanie nadana na nieodpowiedni adres (nie z winy nadawcy), Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu wysyłki oraz ponownego nadania, wynikających z:
 • nieprawidłowo uzupełnionego adresu dostawy
 • wyrażenia chęci zmiany przewoźnika.

Nawet jeśli koszt zamówienia przekracza kwotę zamówienia z darmową wysyłką, ponowna (kolejna) wysyłka, wg wyżej przedstawionych warunków, wymaga ponownego opłacenia.

 1. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy przesyłka będzie wymagała ponownego wysłania do Klienta (gdy nie zostanie odebrana przez Klienta i wróci do Sprzedawcy), a sytuacja taka nastąpi nie z winy Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt ponownego nadania przesyłki na nr bankowy Sprzedawcy (15 1140 2004 0000 3702 8186 2835 - PLN) lub 20 1140 2004 0000 3612 1833 2610 - EUR) lub podania drogą mailową informacji dotyczącej zmiany przewoźnika.

W tytule przelewu powinna znaleźć się informacja: "Opłata za ponowną wysyłkę zamówienia nr ......."

 1. W przypadku dostawy towarów do lokalu użytkowego/ firmy, niebędącego mieszkaniem, a posiadającego nazwę, należy podać nazwę danego lokalu w celu poprawnie zrealizowanej dostawy towaru.

 2. Odbierając zamówienie, Klient zobowiązany jest do okazania osobie wydającej towar numeru zamówienia. Ten numer umożliwia również odbiór zamówienia przez inną, upoważnioną przez Klienta osobę. Odbiór przesyłki świadczony jest zgodnie z regulaminem usług świadczonych przez wybraną firmę kurierską.

 3. W chwili odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zamówienia towarów ze złożonym zamówieniem oraz ich stanu faktycznego. Jeśli nastąpią ewentualnie niedogodności, bądź uszkodzenie paczki należy poinformować osobę wydającą paczkę, spisać z kurierem protokół szkody w terminie do 7 dni od odbioru, bądź w terminie zgodnym z regulaminem przewoźnika. Po odbiorze zamówienia reklamacje związane z realizacją zamówienia nie będą uznawane.

 

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień Klienta są określone poniżej.

 3. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta drogą mailową z załączonym dowodem zakupu na adres: studio.speculo@gmail.com. W tytule należy wpisać "Reklamacja. Nr zamówienia...."

 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, numeru zamówienia, żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 5. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 6. Do opisu wraz z dokumentacją zdjęciową reklamacji oraz numerem zamówienia zaleca się dołączenie dowodu zakupu.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok. 29, 03-734 Warszawa.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi urzędu ochrony konkurencji i konsumentów: http://uokik.gov.pl/spory_konsumencke.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (dz.u. 2001, nr 113, poz. 1214)
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (dz. U. 2001 nr 4 poz 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja konsumentów, stowarzyszenie konsumentów polskich). Porady udzielane są przez federację konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez stowarzyszenie konsumentów polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.

 2. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi.

 3. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na firmę (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

 4. Aby odstąpić od umowy, Klient zobowiązany jest do wysłania drogą mailową na adres: studio.speculo@gmail.com zgłoszenia zwrotu, podając numer zamówienia, liczbę oraz opis zwracanych produktów oraz numer konta bankowego, na który dokonany ma zostać zwrot środków.

 5. Wszystkie formy roszczeniowe, odstąpienia od umowy oraz reklamacje dotyczące zamówień złożonych w sklepie internetowym www.studiospeculo.com przyjmowane i rozpatrywane są wyłącznie poprzez kontakt mailowy pod adresem: studio.speculo@gmail.com

 6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić sprzedawcy produkt wraz z dowodem zakupu.

 7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. 

 8. Klient zwraca produkt wysyłając go na własny koszt na adres: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok. 29, 03-734 Warszawa.

 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconego produktu od Klienta, zwrócić  wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów przesyłki.

 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe podane w mailu podczas zgłoszenia zwrotu.

 11. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy Klient, który wyrazi chęć zwrotu towaru zobowiązuje się do:
 • mailowego zgłoszenia sytuacji w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, na adres: studio.speculo@gmail.com
 • odesłania towaru w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez obsługę sklepu, na adres: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul.Targowa 66, lok. 29, 03-734 Warszawa.

W przypadku przekroczenia w/w terminów lub braku zasadności zwrotu paczki, Sprzedawca odeśle paczkę na wskazany w zamówieniu adres.

 1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów przesyłki produktu.

 2. Klient odsyłając towar ma obowiązek zapakować produkt w to samo opakowanie, w którym go otrzymał.

 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

 1. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi na klienta niebędącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W przypadku usługobiorców niebędących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność usługodawcy w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 3000 złotych.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

 

ENGLISH VERSION

 1. Delivery of products purchased by the online store is available in the territory of the Republic of Poland and the European Union. Orders placed directly to the e-mail address: studio.speculo@gmail.com will be considered individually. This will allow the purchase and shipment to countries outside the European Union after appropriate payment for the shipment.
 1. Delivery of products to the Customer is chargeable, unless otherwise specified in the sales contract. Product delivery costs (including transportation, delivery and postal service fees) are indicated to the Customer on the pages of the online store in the Shipping and Returns tab and when placing an order, including when the Customer expresses his/her will to be bound by the sales contract.
 1. The Seller provides the Customer with the following methods of delivery of the product:
 • DPD courier shipment on the territory of the Republic of Poland and European Union countries,
 • FedEx courier shipment to countries outside the European Union (depending on the postal code of shipment).
 1. The deadline for delivery of the product to the Customer is up to 14 working days in the Republic of Poland and the countries of the European Union, and 30 working days in the territory outside the European Union, unless a different deadline is specified in the description of the product or during the ordering process. In the case of products with different delivery dates, the delivery date is the longest date given. The beginning of the period for delivery of the product to the customer is calculated from the date of completion of the order. Delayed delivery dates not due to the actions of the Seller, but due to the hand of the selected carrier, please direct to the contact address indicated by the carrier. Additional inquiries regarding the delivery itself of orders already shipped by the Seller also please direct to the contact address indicated by the carrier.
 1. The deadline for completing the order is a maximum of 5 working days from the moment of crediting the payment to the Seller's account - except when the product regulations state otherwise (however, we try to make orders leave our warehouse as soon as possible).
 1. As a rule, it is not possible to change the delivery address. In exceptional cases, the store may change the delivery address of an order free of charge, as long as the order is left with the status: not serviced, awaiting payment, in progress. If the package is shipped to the wrong address (through no fault of the shipper), the customer is obliged to cover the cost of return shipping and re-shipping, resulting from:
 • incorrectly completed delivery address
 • expressing a desire to change the carrier.

Even if the cost of the order exceeds the amount of the order with free shipping, the re-shipment (subsequent), according to the conditions outlined above, requires re-payment.

 1. If a situation arises when a shipment needs to be reshipped to the Customer (when it is not received by the Customer and returned to the Seller), and such situation occurs through no fault of the Seller, the Customer is obliged to pay a fee covering the cost of reshipping the shipment to the Seller's bank number (15 1140 2004 0000 3702 8186 2835 - PLN) or 20 1140 2004 0000 3612 1833 2610 - EUR) or to provide information on the change of the carrier by e-mail.

The title of the transfer should contain the following information: "Re-shipment fee for order No. .......".

 1. In the case of delivery of goods to a business premises/company, which is not an apartment, but has a name, the name of the premises in question must be provided for the correct delivery of goods.
 1. When picking up the order, the customer is required to show the order number to the person issuing the goods. This number also allows another person authorized by the customer to pick up the order. Collection of the shipment is provided in accordance with the regulations of the services provided by the selected courier company.
 1. At the time of receipt of the order, the Customer is obliged to check the conformity of the ordered goods with the order placed and their actual condition. If there are any inconveniences or damage to the package, you should inform the person issuing the package, write a damage protocol with the courier within 7 days of receipt, or within the time limit according to the regulations of the carrier. After receipt of the order, complaints related to the execution of the order will not be recognized.

 

PRODUCT COMPLAINT

 1. The basis and scope of the Seller's liability to the Customer if the sold product has a physical or legal defect (warranty), are defined by generally applicable laws, in particular the Civil Code.
 1. The Seller is obliged to provide the Customer with a product without defects. Detailed information on the Seller's liability for product defects and the Customer's rights are specified below.
 1. Complaint should be submitted by the Customer by e-mail with attached proof of purchase to: studio.speculo@gmail.com. In the title, please write "Complaint. Order No....."
 1. It is recommended that the Customer provide in the description of the complaint: information and circumstances relating to the subject of the complaint, in particular the type and date of occurrence of the defect, order number, request for a method of bringing the product into conformity with the sales contract or a statement of price reduction or withdrawal from the sales contract, contact details of the complainant - this will facilitate and accelerate the processing of the complaint by the Seller.
 1. The requirements in the preceding sentence are in the form of a recommendation only and do not affect the effectiveness of complaints submitted with the omission of the recommended description of the complaint.
 1. It is recommended to attach a proof of purchase to the description with photo documentation of the complaint and the order number.
 1. The Seller shall respond to the Customer's complaint immediately, no later than within 14 calendar days from the date of its submission. Failure of the Seller to respond within the aforementioned period means that the Seller has recognized the complaint as justified.
 2. The Customer who exercises warranty rights is obliged, at the expense of the Seller, to deliver the defective product to the address of Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok.29, 03-734 Warsaw, Poland.

OUT-OF-COURT WAYS OF HANDLING COMPLAINTS AND PURSUING CLAIMS, AND RULES OF ACCESS TO THESE PROCEDURES

Detailed information on the possibility for a Customer who is a consumer to use out-of-court ways of dealing with complaints and pursuing claims, as well as rules of access to these procedures, are available at the offices and websites of district (city) consumer ombudsmen, social organizations whose statutory tasks include protecting consumers, provincial inspectorates of trade inspection and at the following web addresses of the Office of Competition and Consumer Protection: http://uokik.gov.pl/spory_konsumencke.php and http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

A customer who is a consumer has the following examples of out-of-court ways of dealing with complaints and claims:

 • The customer is entitled to apply to the permanent amicable consumer court referred to in Article 37 of the Commercial Inspection Act of December 15, 2000 (Journal of Laws 2001 No. 4 item 25, as amended) with a request to resolve a dispute arising from the concluded sales contract. Regulations for the organization and operation of permanent amicable consumer courts are set forth in the Ordinance of the Minister of Justice of September 25, 2001 on defining regulations for the organization and operation of permanent amicable consumer courts (dz.u. 2001, no. 113, item 1214)
 • The Customer is entitled to apply to the provincial inspector of trade inspection, pursuant to Article 36 of the Trade Inspection Act of December 15, 2000 (Dz.U. 2001 No. 4 item 25, as amended), to initiate mediation proceedings for amicable settlement of a dispute between the Customer and the Seller. Information on the rules and procedure of mediation procedure conducted by the provincial inspector of trade inspection is available at the offices and on the websites of individual provincial inspectorates of trade inspection.
 • The Customer may obtain free assistance in resolving a dispute between the Customer and the Seller, also using the free assistance of a district (city) consumer ombudsman or a social organization whose statutory tasks include consumer protection (such as a consumer federation, Polish consumer association). Advice is provided by the Consumer Federation at the e-mail address porady@dlakonsumentow.pl and by the Association of Polish Consumers at the toll-free consumer hotline number 800 889 866.

THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT

 1. A customer who has concluded a remote contract may, within 14 calendar days of receipt of the shipment, withdraw from the contract without giving any reason.
 1. The right of return shall be available only to customers who are natural persons.
 1. The right of return does not apply to legal entities and persons engaged in business activity, if the product was purchased on the company (legal entity, business activity).
 1. In order to withdraw from the contract, the Customer is obliged to send a return request by e-mail to: studio.speculo@gmail.com, providing the order number, number and description of the returned products and the bank account number to which the refund is to be made.
 1. All forms of claims, withdrawals from the contract and complaints about orders placed in the online store www.studiospeculo.com are accepted and processed only by e-mail contact at: studio.speculo@gmail.com.
 1. The customer shall immediately, no later than within 14 calendar days from the date on which he withdrew from the contract, return the product to the seller with proof of purchase.
 1. To meet the deadline it is sufficient to return the product before its expiration.
 1. The customer shall return the product by sending it at his own expense to the address: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok.29, 03-734 Warsaw, Poland.
 1. The Seller is obliged to immediately, no later than within 14 calendar days from the date of receipt of the returned product from the Customer, return all payments made by the Customer, except for shipping costs.
 1. The Seller shall refund the payment to the bank account provided in the email during the return notification.
 1. Exercising the right of withdrawal, the Customer who wishes to return the goods undertakes to:
 • e-mail notification of the situation within 14 days of receipt of the goods, to: studio.speculo@gmail.com
 • send back the goods within 14 days of sending the notification and receiving confirmation of receipt of the notification by the store staff, to the address: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul.Targowa 66, lok. 29, 03-734 Warsaw, Poland.

In case of exceeding the above-mentioned deadlines or in case of lack of legitimacy of the package return, the Seller will send the package to the address indicated in the order.

 1. The Seller shall not be obliged to reimburse the Customer for the cost of shipping the product.
 1. The customer sending back the goods is obliged to pack the product in the same packaging in which he received it.

 

PROVISIONS CONCERNING ENTREPRENEURS

This section of the Rules and Regulations and the provisions contained herein apply only to Customers and Service Recipients who are not consumers.

 1. The Seller shall have the right to withdraw from the contract of sale concluded with a Customer who is not a consumer within 14 calendar days from the date of its conclusion. Withdrawal from the contract of sale in this case may take place without giving any reason and does not give rise to any claims on the part of the Customer who is not a consumer against the seller.
 1. In the case of non-consumer customers, the seller has the right to limit the available methods of payment, including requiring prepayment in full or in part and regardless of the method of payment chosen by the customer and the fact of concluding a contract of sale.
 1. At the moment of release of the product by the seller to the carrier, the benefits and burdens associated with the product and the danger of accidental loss or damage to the product are transferred to the non-consumer customer. The seller in such a case shall not be liable for loss, loss or damage to the product occurring from the acceptance of the product for transportation until the release of the product to the customer, as well as for the delay in transportation of the shipment.
 1. If the product is sent to the customer via a carrier, the customer who is not a consumer is obliged to examine the shipment at the time and in the manner usual for shipments of this kind. If the customer finds that there was a loss or damage to the product during carriage, he is obliged to do all things necessary to determine the liability of the carrier.
 1. In accordance with Article 558 § 1 of the Civil Code, the liability of the seller under the product warranty to the customer who is not a consumer is excluded.
 1. In the case of non-consumer customers, the service provider may terminate the contract for the provision of electronic services with immediate effect and without indicating reasons by sending the service recipient an appropriate statement.
 1. The service provider's liability to a non-consumer recipient, regardless of its legal basis, shall be limited - both as part of a single claim and for all claims in total - to the amount of the price paid and the cost of delivery under the contract of sale, but no more than the amount of PLN 3,000.
 1. The service provider shall be liable to the non-consumer recipient only for typical damages foreseeable at the time of conclusion of the contract and shall not be liable for lost profits to the non-consumer recipient.
 1. Any disputes arising between the vendor and the non-consumer customer shall be submitted to the court having jurisdiction over the vendor's registered office.