Terms and conditions

TERMS OF SERVICE AND CONDITIONS


Good morning!

We are Wiktoria and Filip Bieliccy and we are the creators of Studio Speculo, where you can purchase our works at https://studiospeculo.com. We are extremely pleased that you have placed your trust in us and are interested or interested in purchasing from our store. - english version below.

REGULAMIN SKLEPU

Dzień dobry!

Jesteśmy Wiktoria i Filip Bieliccy i jesteśmy twórcami Studio Speculo, gdzie pod adresem https://studiospeculo.com możesz nabyć nasze dzieła. Jest nam niezwykle miło, że obdarzyłaś lub obdarzyłeś nas swoim zaufaniem i jesteś zainteresowana lub zainteresowany zakupami w naszym sklepie.


Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasz pełne dane rejestrowe jako sprzedawcy:


STUDIO SPECULO WIKTORIA BIELICKA
Boguszewskiej 2F/6, 39-300 Mielec, Polska.
NIP: 8172202722.


Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in.o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy oraz świadczenia usług i rodzajach płatności dostępnych w sklepie internetowym, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.


W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail studio.speculo@gmail.com.  Nasz dział obsługi klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00.


Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STUDIOSPECULO.COM

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.studiospeculo.com prowadzony jest przez Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Boguszewskiej 2F/6, 39-300 Mielec, NIP: 8172202722, (dalej „Usługodawca”). Adres poczty elektronicznej: studio.speculo@gmail.com. Adres do zwrotów: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok.29, 03-734 Warszawa.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego (w zakładce "Polityka Prywatności").

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 1. Definicje:

4.1 Dzień roboczy - jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.2 Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka, oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności za zamówienie.

4.3 Klient/ Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

4.4 Kodeks cywilny - ustawa Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

4.5 Produkt - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

4.6 Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

4.7 Sklep internetowy - sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.studiospeculo.com

4.8 Sprzedawca; Usługodawca – Studio Speculo Wiktoria Bielicka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: NIP: 8172202722, adres prowadzenia działalności: ul. Boguszewskiej 2F/6, 39-300 Mielec, adres poczty elektronicznej: studio.speculo@gmail.com. Adres do zwrotów: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok. 29, 03-734 Warszawa.

4.9 Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

4.10 Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

4.11 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

4.12 Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

4.13 Przesyłka/Paczka - opakowanie z zakupionym przez Klienta produktem ze sklepu internetowego studiospeculo.com. Po przekazaniu przez Sprzedającego przesyłkę w ręce wybranego przewoźnika odpowiedzialność za jej stan ponosi przewoźnik. 

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 2. W sklepie internetowym dostępna są następujące usługi elektroniczne: formularz zamówienia.
 3. Formularz zamówienia - korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie siedmiu kolejnych kroków:
 • Dodania produktów do koszyka;
 • Zaakceptowania zawartości koszyka;
 • Wypełnienia formularza zamówienia wraz z danymi do wysyłki;
 • Wyboru sposobu dostawy;
 • Wyboru sposobu płatności;
 • Kliknięciu po wypełnieniu niezbędnych danych i wyborze dostawy i płatności "Przejdź do podsumowania” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego).
 • Kliknięciu poniższych przycisków w zależności od wyboru metody płatności:

- “Zamawiam i płacę” przy wyborze płatności przelewem tradycyjnym na konto bankowe Usługodawcy. Po kliknięciu “Zamawiam i płacę” klient dostaje potwierdzenie zamówienia, które zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na konto. 

- “Zapłać teraz” - po tej czynności klient zostanie przekierowany na stronę dostawcy płatności gdzie będzie mógł dokonać dalszego wyboru metody płatności (więcej szczegółów dot. metod płatności w pkt. 4) i sfinalizować zamówienie. 

W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta:

 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica, nr domu/ budynku i mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego, potrzebnego wyłącznie do realizacji zamówienia,

oraz danych dotyczących umowy sprzedaży:

 • produkty,
 • ilość produktów,
 • miejsce i sposób dostawy produktów,
 • sposób płatności.
 1. Usługa elektroniczna "formularz zamówienia" świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox wersja 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 6 regulaminu) usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio.speculo@gmail.com

Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

 • Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, numeru zamówienia;
 • Żądania usługobiorcy;
 • Danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 2. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym zgodnie z punktem 3(3) niniejszego regulaminu.
 3. Cena produktu widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w Euro lub lokalnej walucie Klienta/Usługobiorcy zależnej od jego lokalizacji i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
 4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień:
 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z regulaminem.

 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie (drogą mailową na wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia adres poczty elektronicznej) oraz po potwierdzeniu płatności przyjmuje zamówienie do realizacji.

 3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Klientowi powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 regulaminu.
 3. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.
 4. Potwierdzenie płatności przesłane drogą mailową nie gwarantuje przyspieszenia realizacji zamówienia.
 5. Nie ma możliwości łączenia zamówień, w których podany został różny adres mailowy (nawet, jeśli należy on do tej samej osoby). Determinantem nr zamówienia jest podany podczas składania zamówienia adres mailowy.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient ma możliwość zmiany adresu dostawy, dodania produktów do zamówienia tylko drogą mailową na adres: studio.speculo@gmail.com, oraz jedynie w przypadku zamówień o statusie: nieobsłużone, oczekuje na wpłatę, w trakcie realizacji.

Klient ma również prawo do złożenia bezpośredniego zamówienia przez adres email: studio.speculo@gmail.com. Procedura ta jest szczególnie dedykowana Klientom spoza UE, z którymi Sprzedawca ustala indywidualną cenę wysyłki, która zależna jest od podane adresu do wysyłki zamówienia. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu płatności wykonanej przez Klienta na konto bankowe Sprzedawcy. Szczegóły bezpośredniego zamówienia będą opisane w otrzymanym przez Klienta e-mailu po wysłaniu zapytania o konkretny produkt.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
 • płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy: 15 1140 2004 0000 3702 8186 2835 (PLN) lub 20 1140 2004 0000 3612 1833 2610 (EUR)
 • płatność PayU
 • płatność Przelew24
 • płatność kartą płatniczą
 • płatność BLIK
 • płatność GooglePay
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Viva Wallet Smart Checkout - system płatności oferowany przez Viva Wallet.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Viva Wallet.
 3. Dostępne formy płatności:
 • Przelew24
 • BLIK
 • karta płatnicza: Visa, Mastercard, American Express
 • przelew tradycyjny
 • PayU
 • Google Pay
 1. Termin płatności i realizacji zamówienia:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, zobowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku płatności przelewem, czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

W przypadku płatności online/kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

 1. Zwrot środków:

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta drogą internetową Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy podany w e-mailu podczas rejestracji zwrotu.

 

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 

 1. Dostawa produktów zakupionych przez sklep internetowy dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Zamówienia złożone bezpośrednio na adres e-mail: studio.speculo@gmail.com będą rozpatrywane indywidualnie. Pozwoli to na dokonanie zakupu i wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej po odpowiednim opłaceniu przesyłki.
 2. Dostawa produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce Wysyłka i zwroty oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się z umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktu:
 • przesyłka kurierska DPD na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz krajów Unii Europejskiej
 • przesyłka kurierska FedEx do krajów spoza Unii Europejskiej (w zależności od kodu pocztowego nadania).
 1. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz krajów Unii Europejskiej, oraz 30 dni roboczych na terenie poza Unią Europejską, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się od dnia ukończenia kompletowania zamówienia. Opóźnione terminy dostawy nie wynikające z działań Sprzedawcy, a z ręki wybranego przewoźnika prosimy kierować pod adres kontaktowy wskazany przez przewoźnika. Dodatkowe zapytania dotyczące samej dostawy zamówień już wysłanych przez Sprzedawcę również prosimy kierować pod adres kontaktowy wskazany przez przewoźnika.
 2. Termin kompletowania zamówienia to maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy - poza sytuacją, gdy regulamin produktu stanowi inaczej (staramy się jednak, aby zamówienia opuszczały nasz magazyn jak najszybciej).
 3. Co do zasady, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy. W wyjątkowych przypadkach sklep może nieodpłatnie zmienić adres dostawy zamówienia, o ile zamówienie zostaje o statusie: nieobsłużone, oczekuje na wpłatę, w trakcie realizacji. W przypadku, gdy paczka zostanie nadana na nieodpowiedni adres (nie z winy nadawcy), Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu wysyłki oraz ponownego nadania, wynikających z:
 • nieprawidłowo uzupełnionego adresu dostawy
 • wyrażenia chęci zmiany przewoźnika.

Nawet jeśli koszt zamówienia przekracza kwotę zamówienia z darmową wysyłką, ponowna (kolejna) wysyłka, wg wyżej przedstawionych warunków, wymaga ponownego opłacenia.

 1. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy przesyłka będzie wymagała ponownego wysłania do Klienta (gdy nie zostanie odebrana przez Klienta i wróci do Sprzedawcy), a sytuacja taka nastąpi nie z winy Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt ponownego nadania przesyłki na nr bankowy Sprzedawcy (15 1140 2004 0000 3702 8186 2835 - PLN) lub 20 1140 2004 0000 3612 1833 2610 - EUR) lub podania drogą mailową informacji dotyczącej zmiany przewoźnika.

W tytule przelewu powinna znaleźć się informacja: "Opłata za ponowną wysyłkę zamówienia nr ......."

 1. W przypadku dostawy towarów do lokalu użytkowego/ firmy, niebędącego mieszkaniem, a posiadającego nazwę, należy podać nazwę danego lokalu w celu poprawnie zrealizowanej dostawy towaru.
 2. Odbierając zamówienie, Klient zobowiązany jest do okazania osobie wydającej towar numeru zamówienia. Ten numer umożliwia również odbiór zamówienia przez inną, upoważnioną przez Klienta osobę. Odbiór przesyłki świadczony jest zgodnie z regulaminem usług świadczonych przez wybraną firmę kurierską.
 3. W chwili odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zamówienia towarów ze złożonym zamówieniem oraz ich stanu faktycznego. Jeśli nastąpią ewentualnie niedogodności, bądź uszkodzenie paczki należy poinformować osobę wydającą paczkę, spisać z kurierem protokół szkody w terminie do 7 dni od odbioru, bądź w terminie zgodnym z regulaminem przewoźnika. Po odbiorze zamówienia reklamacje związane z realizacją zamówienia nie będą uznawane.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień Klienta są określone poniżej.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta drogą mailową z załączonym dowodem zakupu na adres: studio.speculo@gmail.com. W tytule należy wpisać "Reklamacja. Nr zamówienia...."
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, numeru zamówienia, żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Do opisu wraz z dokumentacją zdjęciową reklamacji oraz numerem zamówienia zaleca się dołączenie dowodu zakupu.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok. 29, 03-734 Warszawa.
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi urzędu ochrony konkurencji i konsumentów: http://uokik.gov.pl/spory_konsumencke.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (dz.u. 2001, nr 113, poz. 1214)
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (dz. U. 2001 nr 4 poz 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja konsumentów, stowarzyszenie konsumentów polskich). Porady udzielane są przez federację konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez stowarzyszenie konsumentów polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.
 3. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi.
 4. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na firmę (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
 5. Aby odstąpić od umowy, Klient zobowiązany jest do wysłania drogą mailową na adres: studio.speculo@gmail.com zgłoszenia zwrotu, podając numer zamówienia, liczbę oraz opis zwracanych produktów oraz numer konta bankowego, na który dokonany ma zostać zwrot środków.
 6. Wszystkie formy roszczeniowe, odstąpienia od umowy oraz reklamacje dotyczące zamówień złożonych w sklepie internetowym www.studiospeculo.com przyjmowane i rozpatrywane są wyłącznie poprzez kontakt mailowy pod adresem: studio.speculo@gmail.com
 7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić sprzedawcy produkt wraz z dowodem zakupu.
 8. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. 
 9. Klient zwraca produkt wysyłając go na własny koszt na adres: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok. 29, 03-734 Warszawa.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconego produktu od Klienta, zwrócić  wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów przesyłki.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe podane w mailu podczas zgłoszenia zwrotu.
 12. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy Klient, który wyrazi chęć zwrotu towaru zobowiązuje się do:
 • mailowego zgłoszenia sytuacji w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, na adres: studio.speculo@gmail.com
 • odesłania towaru w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez obsługę sklepu, na adres: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul.Targowa 66, lok. 29, 03-734 Warszawa.

W przypadku przekroczenia w/w terminów lub braku zasadności zwrotu paczki, Sprzedawca odeśle paczkę na wskazany w zamówieniu adres.

 1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów przesyłki produktu.
 2. Klient odsyłając towar ma obowiązek zapakować produkt w to samo opakowanie, w którym go otrzymał.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

 1. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi na klienta niebędącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W przypadku usługobiorców niebędących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność usługodawcy w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 3000 złotych.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy niebędącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim w przypadku zamówień z dostawą na terenie Rzeczpospolitej Polski lub w języku angielskim dla zamówień wysyłanych poza teren Rzeczpospolitej Polski.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tzn.:
 • zmiany przepisów prawa,
 • zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu,
 • czasu realizacji zamówienia (nie dotyczy zamówień już złożonych).
 1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej - "konto") zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] kodeksu cywilnego, to jest: usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Prawa Polskiego, w szczególności:
 • Kodeksu Cywilnego,
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 • inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

ENGLISH VERSIONENGLISH VERSIONENGLISH VERSIONENGLISH VERSIONENGLISH VERSION

To begin with, our full registration details as a seller:

STUDIO SPECULO WIKTORIA BIELICKA
ul. Boguszewskiej  2F/6, 39-300 Mielec, Poland.
NIP/ VAT number: PL8172202722.


Below you will find terms and conditions, which contain information on, among other things, how to place an order leading to the conclusion of a contract, details on the implementation of the concluded contract and the provision of services and types of payment available in the online store, the procedure for withdrawal from the contract or the complaint procedure.

In case of any comments, questions, doubts we are at your disposal at the e-mail address studio.speculo@gmail.com.  Our customer service department works from Monday to Friday from 12:00 - 16:00.

We greet you and wish you successful shopping!

TERMS AND CONDITIONS OF THE ONLINE STORE WWW.STUDIOSPECULO.COM

 1. GENERAL PROVISIONS

 2. online store available at the Internet address www.studiospeculo.com is run by Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Boguszewskiej 2F/6, 39-300 Mielec, Poland, NIP/VAT number: PL8172202722, (hereinafter referred to as "Service Provider"). E-mail address: studio.speculo@gmail.com. Return address: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok.29, 03-734 Warsaw, Poland.

 3. These regulations are addressed to both consumers and entrepreneurs using the online store (with the exception of pt. 9 of the regulations, which is addressed exclusively to entrepreneurs).

 4. The administrator of personal data processed in connection with the implementation of the provisions of these regulations is the Service Provider.
  Personal data are processed for the purposes, to the extent and based on the principles indicated in the Privacy Policy published on the website of the online store (in the "Privacy Policy" tab).
  Provision of personal data is voluntary. Any person whose personal data is processed by the Service Provider has the right to inspect its content and the right to update and correct it.

4 Definitions:

4.1 Business day - one working day from Monday to Friday, excluding public holidays.

4.2 Order form - an electronic service, an interactive form available in the online store, allowing to place an order, in particular by adding products to an electronic shopping cart, and to specify the terms of the sales contract, including the method of delivery and payment for the order.

4.3 Client / Customer - a natural person with full legal capacity, and in cases provided by generally applicable laws, also a natural person with limited legal capacity; a legal person; an organizational unit without legal personality, which is granted legal capacity by law; who has concluded or intends to conclude a sales contract with the seller.

4.4 Civil Code - the Civil Code Act of April 23, 1964 (Journal of Laws 1964 No. 16, item 93 as amended).

4.5 Product - a movable item available in the online store, which is the subject of a sales contract between the customer and the seller.

4.6 Regulations - these regulations of the online store.

4.7 Online store - the service provider's online store available at the Internet address: www.studiospeculo.com.

4.8 Vendor; Service Provider - Studio Speculo Wiktoria Bielicka, registered in the Central Register and Information on Business Activity of the Republic of Poland, conducted by the minister responsible for economy, holding: NIP/VAT number: PL8172202722, business address: ul. Boguszewskiej 2F/6, 39-300 Mielec, Poland. E-mail address: studio.speculo@gmail.com. Return address: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok. 29, 03-734 Warsaw, Poland.

4.9 Contract of sale - a contract of sale of a product concluded or entered into between a customer and a seller through an online store.

4.10 Electronic service - a service provided electronically by a service provider to a customer through an online store.

4.11 Consumer Rights Act - the Act of May 30, 2014 on consumer rights (Journal of Laws 2014 item 827 as amended).

4.12 Order - a declaration of will of the customer made through the order form and aimed directly at concluding a contract of sale of a product with the seller.

4.13 Shipment/Package - a package with a product purchased by the customer from the online store studiospeculo.com. Once the Seller transfers the parcel into the hands of the selected carrier, the carrier is responsible for its condition.

 

 1. ELECTRONIC SERVICES IN THE ONLINE STORE

1.The following electronic services are available in the online store: order form.

 1. Order form - the use of the order form begins when the customer adds the first product to the electronic shopping cart in the online store. The order is placed after the customer completes a total of seven consecutive steps:
 • Adding products to the shopping cart;
 • Accepting the contents of the shopping cart;
 • Filling out the order form, including shipping details;
 • Selecting the method of delivery;
 • Selecting the payment method;
 • Clicking, after filling in the necessary data and selecting delivery and payment, "Go to summary". - Up to this point, it is possible to modify the entered data on your own (for this purpose, follow the messages displayed and the information available on the website of the online store).
 • Clicking the following buttons depending on the choice of payment method:

- "I order and pay" when choosing payment by traditional transfer to the Service Provider's bank account. After clicking "I order and pay", the customer gets a confirmation of the order, which will be forwarded for processing after the payment is credited to the account.

- "Pay now" - after this action, the customer will be redirected to the payment provider's website where he/she will be able to further select the payment method (for more details on payment methods, see item 4) and finalize the order.

In the order form, it is necessary for the customer to provide the following customer data:

 • first and last name,
 • address (street, house/building and apartment number, postal code, city, country),
 • e-mail address,
 • contact telephone number, needed only for order processing,

and data on the sales contract:

 • products,
 • quantity of products,
 • place and method of delivery of the products,
 • method of payment.
 1. The electronic service "order form" is provided free of charge and has a one-time nature, and is terminated when an order is placed through it or when the service recipient discontinues placing an order through it in advance.

 2. Technical requirements necessary for cooperation with the information and communication system used by the service provider:
 • computer, laptop or other multimedia device with access to the Internet,
 • access to e-mail,
 • Internet browser: Mozilla Firefox version 17.0 and higher or Internet Explorer version 10.0 and higher, Opera version 12.0 and higher, Google chrome version 23.0 and higher, Safari version 5.0 and higher,
 • recommended minimum screen resolution: 1024x768,
 • enable cookies and javascript in the web browser.
 1. The recipient is obliged to use the online store in a manner consistent with the law and morality, taking into account respect for personal rights and copyrights and intellectual property rights of the service provider and third parties. The recipient is obliged to enter data in accordance with the facts. The recipient is obliged to prohibit the provision of unlawful content.

 

6 Complaint procedure:

Complaints related to the provision of electronic services by the service provider and other complaints related to the operation of the online store (excluding the product complaint procedure, which is indicated in sec. 6 of the regulations) the recipient of the service may submit in electronic form via e-mail to: studio.speculo@gmail.com.

It is recommended that the customer provide in the description of the complaint:

 • Information and circumstances regarding the subject of the complaint, in particular the type and date of the irregularity, the order number;
 • The request of the service recipient;
 • Contact information of the complainant - this will facilitate and speed up the processing of the complaint by the service provider.

The requirements specified in the preceding sentence are in the form of a recommendation only and do not affect the effectiveness of complaints submitted without the recommended description of the complaint. The service provider shall respond to the complaint immediately, no later than within 14 calendar days from the date of its submission.

 

 1. TERMS AND CONDITIONS OF CONCLUDING A SALES CONTRACT

 

 1. The conclusion of the contract of sale between the Customer and the Seller shall take place after the Customer has placed an order using the order form in the online store in accordance with Section 3(3) hereof.

 

 1. The price of the product shown on the website of the online store shall be in Euros or in the local currency of the Customer/Service Recipient depending on its location and shall include taxes. The total price including taxes of the product that is the subject of the order, as well as the cost of delivery (including transportation, delivery and postal charges) and other costs, and when the amount of these charges cannot be determined - the obligation to pay them, the customer is informed on the pages of the online store in the course of placing the order, including when the customer expresses his will to be bound by the sales contract.

 2. The procedure for concluding a contract of sale in the online store by means of an order form:
 1. The conclusion of the contract of sale between the Customer and the Seller takes place after the Customer places an order in the online store in accordance with the terms and conditions.

 2. After placing an order, the Seller immediately confirms its receipt (by e-mail to the e-mail address indicated by the Customer in the process of placing the order) and, after confirmation of payment, accepts the order for execution.

 3. Confirmation of receipt of the order and its acceptance for execution is made by the Seller sending the Customer a relevant e-mail message to the Customer's e-mail address provided in the process of placing the order, which contains at least the Seller's statements about receipt of the order and its acceptance for execution and confirmation of the conclusion of the sales contract.

 4. As soon as the Seller sends the above e-mail message to the Customer, the contract of sale between the Customer and the Seller is concluded.

 5. Recording, securing and making available to the customer the content of the concluded contract of sale takes place through: making these terms and conditions available on the website of the online store and sending the Customer the e-mail message referred to in item. 3.3.2 of the regulations.

 6. The content of the sales contract is additionally recorded and secured in the computer system of the seller's online store.

 7. Confirmation of payment sent by e-mail does not guarantee acceleration of order processing.

 8. It is not possible to combine orders, in which different email addresses are given (even if they belong to the same person). The determinant of the order number is the e-mail address provided during order placement.

 9. After placing an order, the customer has the opportunity to change the delivery address, to add products to the order only by e-mail to: studio.speculo@gmail.com, and only for orders with the status: not serviced, awaiting payment, in progress.

 

The customer also has the right to place a direct order via email address: studio.speculo@gmail.com. This procedure is especially dedicated to Customers from outside the EU, with whom the Seller sets an individual shipping price, which depends on the given address for shipping the order. The order is processed after the payment made by the Customer is credited to the Seller's bank account. The details of the direct order will be described in the e-mail received by the Customer after sending a request for a specific product.

 

 1. METHODS AND TERMS OF PAYMENT FOR THE PRODUCT

  1. The seller provides the customer with the following methods of payment for the sales contract:

payment by bank transfer to the seller's bank account: 15 1140 2004 0000 3702 8186 2835 (PLN) or 20 1140 2004 0000 3612 1833 2610 (EUR).

 • payment PayU
 • payment Przelewy24
 • payment card (VISA, Mastercard, American Express)
 • BLIK payment
 • GooglePay payment
 1. The online payment service provider is Viva Wallet Smart Checkout, a payment system offered by Viva Wallet.
 1. Settlement of electronic payment and payment card transactions is carried out according to the customer's choice through the Viva Wallet service.
 1. Available forms of payment:
 • Transfer24
 • BLIK
 • payment card: Visa, Mastercard, American Express
 • traditional transfer
 • PayU
 • Google Pay
 1. Payment and order processing term:

If the Customer chooses to pay by bank transfer, he/she is obliged to make payment within 3 calendar days from the date of conclusion of the sales contract.

In the case of payment by bank transfer, the order processing time starts from the moment the payment is credited to the Seller's account.

In the case of online/card payment, the order processing time starts from the moment of positive authorization of the transaction.

 

 1. Refunds:

In the event of the need to refund funds for a transaction made by the customer online, the Seller will refund the funds to the bank account provided in the e-mail during the registration of the refund.

 

 1. COST, METHODS AND DATE OF DELIVERY OF THE PRODUCT

 

 1. Delivery of products purchased by the online store is available in the territory of the Republic of Poland and the European Union. Orders placed directly to the e-mail address: studio.speculo@gmail.com will be considered individually. This will allow the purchase and shipment to countries outside the European Union after appropriate payment for the shipment.

 

 1. Delivery of products to the Customer is chargeable, unless otherwise specified in the sales contract. Product delivery costs (including transportation, delivery and postal service fees) are indicated to the Customer on the pages of the online store in the Shipping and Returns tab and when placing an order, including when the Customer expresses his/her will to be bound by the sales contract.

 

 1. The Seller provides the Customer with the following methods of delivery of the product:
 • DPD courier shipment on the territory of the Republic of Poland and European Union countries,
 • FedEx courier shipment to countries outside the European Union (depending on the postal code of shipment).

 

 1. The deadline for delivery of the product to the Customer is up to 14 working days in the Republic of Poland and the countries of the European Union, and 30 working days in the territory outside the European Union, unless a different deadline is specified in the description of the product or during the ordering process. In the case of products with different delivery dates, the delivery date is the longest date given. The beginning of the period for delivery of the product to the customer is calculated from the date of completion of the order. Delayed delivery dates not due to the actions of the Seller, but due to the hand of the selected carrier, please direct to the contact address indicated by the carrier. Additional inquiries regarding the delivery itself of orders already shipped by the Seller also please direct to the contact address indicated by the carrier.

 

 1. The deadline for completing the order is a maximum of 5 working days from the moment of crediting the payment to the Seller's account - except when the product regulations state otherwise (however, we try to make orders leave our warehouse as soon as possible).

 

 1. As a rule, it is not possible to change the delivery address. In exceptional cases, the store may change the delivery address of an order free of charge, as long as the order is left with the status: not serviced, awaiting payment, in progress. If the package is shipped to the wrong address (through no fault of the shipper), the customer is obliged to cover the cost of return shipping and re-shipping, resulting from:
 • incorrectly completed delivery address
 • expressing a desire to change the carrier.

Even if the cost of the order exceeds the amount of the order with free shipping, the re-shipment (subsequent), according to the conditions outlined above, requires re-payment.

 

 1. If a situation arises when a shipment needs to be reshipped to the Customer (when it is not received by the Customer and returned to the Seller), and such situation occurs through no fault of the Seller, the Customer is obliged to pay a fee covering the cost of reshipping the shipment to the Seller's bank number (15 1140 2004 0000 3702 8186 2835 - PLN) or 20 1140 2004 0000 3612 1833 2610 - EUR) or to provide information on the change of the carrier by e-mail.

The title of the transfer should contain the following information: "Re-shipment fee for order No. .......".

 

 1. In the case of delivery of goods to a business premises/company, which is not an apartment, but has a name, the name of the premises in question must be provided for the correct delivery of goods.

 

 1. When picking up the order, the customer is required to show the order number to the person issuing the goods. This number also allows another person authorized by the customer to pick up the order. Collection of the shipment is provided in accordance with the regulations of the services provided by the selected courier company.

 

 1. At the time of receipt of the order, the Customer is obliged to check the conformity of the ordered goods with the order placed and their actual condition. If there are any inconveniences or damage to the package, you should inform the person issuing the package, write a damage protocol with the courier within 7 days of receipt, or within the time limit according to the regulations of the carrier. After receipt of the order, complaints related to the execution of the order will not be recognized.

 

 1. PRODUCT COMPLAINT

 

 1. The basis and scope of the Seller's liability to the Customer if the sold product has a physical or legal defect (warranty), are defined by generally applicable laws, in particular the Civil Code.

 

 1. The Seller is obliged to provide the Customer with a product without defects. Detailed information on the Seller's liability for product defects and the Customer's rights are specified below.

 

 1. Complaint should be submitted by the Customer by e-mail with attached proof of purchase to: studio.speculo@gmail.com. In the title, please write "Complaint. Order No....."

 

 1. It is recommended that the Customer provide in the description of the complaint: information and circumstances relating to the subject of the complaint, in particular the type and date of occurrence of the defect, order number, request for a method of bringing the product into conformity with the sales contract or a statement of price reduction or withdrawal from the sales contract, contact details of the complainant - this will facilitate and accelerate the processing of the complaint by the Seller.

 

 1. The requirements in the preceding sentence are in the form of a recommendation only and do not affect the effectiveness of complaints submitted with the omission of the recommended description of the complaint.

 

 1. It is recommended to attach a proof of purchase to the description with photo documentation of the complaint and the order number.

 

 1. The Seller shall respond to the Customer's complaint immediately, no later than within 14 calendar days from the date of its submission. Failure of the Seller to respond within the aforementioned period means that the Seller has recognized the complaint as justified.
 2. The Customer who exercises warranty rights is obliged, at the expense of the Seller, to deliver the defective product to the address of Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok.29, 03-734 Warsaw, Poland.

 

 1. OUT-OF-COURT WAYS OF HANDLING COMPLAINTS AND PURSUING CLAIMS, AND RULES OF ACCESS TO THESE PROCEDURES

 

Detailed information on the possibility for a Customer who is a consumer to use out-of-court ways of dealing with complaints and pursuing claims, as well as rules of access to these procedures, are available at the offices and websites of district (city) consumer ombudsmen, social organizations whose statutory tasks include protecting consumers, provincial inspectorates of trade inspection and at the following web addresses of the Office of Competition and Consumer Protection: http://uokik.gov.pl/spory_konsumencke.php and http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

A customer who is a consumer has the following examples of out-of-court ways of dealing with complaints and claims:

 • The customer is entitled to apply to the permanent amicable consumer court referred to in Article 37 of the Commercial Inspection Act of December 15, 2000 (Journal of Laws 2001 No. 4 item 25, as amended) with a request to resolve a dispute arising from the concluded sales contract. Regulations for the organization and operation of permanent amicable consumer courts are set forth in the Ordinance of the Minister of Justice of September 25, 2001 on defining regulations for the organization and operation of permanent amicable consumer courts (dz.u. 2001, no. 113, item 1214)
 • The Customer is entitled to apply to the provincial inspector of trade inspection, pursuant to Article 36 of the Trade Inspection Act of December 15, 2000 (Dz.U. 2001 No. 4 item 25, as amended), to initiate mediation proceedings for amicable settlement of a dispute between the Customer and the Seller. Information on the rules and procedure of mediation procedure conducted by the provincial inspector of trade inspection is available at the offices and on the websites of individual provincial inspectorates of trade inspection.
 • The Customer may obtain free assistance in resolving a dispute between the Customer and the Seller, also using the free assistance of a district (city) consumer ombudsman or a social organization whose statutory tasks include consumer protection (such as a consumer federation, Polish consumer association). Advice is provided by the Consumer Federation at the e-mail address porady@dlakonsumentow.pl and by the Association of Polish Consumers at the toll-free consumer hotline number 800 889 866.

 

 1. RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT

 

 1. A customer who has concluded a remote contract may, within 14 calendar days of receipt of the shipment, withdraw from the contract without giving any reason.

 

 1. The right of return shall be available only to customers who are natural persons.

 

 1. The right of return does not apply to legal entities and persons engaged in business activity, if the product was purchased on the company (legal entity, business activity).

 

 1. In order to withdraw from the contract, the Customer is obliged to send a return request by e-mail to: studio.speculo@gmail.com, providing the order number, number and description of the returned products and the bank account number to which the refund is to be made.

 

 1. All forms of claims, withdrawals from the contract and complaints about orders placed in the online store www.studiospeculo.com are accepted and processed only by e-mail contact at: studio.speculo@gmail.com.

 

 1. The customer shall immediately, no later than within 14 calendar days from the date on which he withdrew from the contract, return the product to the seller with proof of purchase.

 

 1. To meet the deadline it is sufficient to return the product before its expiration.

 

 1. The customer shall return the product by sending it at his own expense to the address: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Targowa 66, lok.29, 03-734 Warsaw, Poland.

 

 1. The Seller is obliged to immediately, no later than within 14 calendar days from the date of receipt of the returned product from the Customer, return all payments made by the Customer, except for shipping costs.

 

 1. The Seller shall refund the payment to the bank account provided in the email during the return notification.

 

 1. Exercising the right of withdrawal, the Customer who wishes to return the goods undertakes to:
 • e-mail notification of the situation within 14 days of receipt of the goods, to: studio.speculo@gmail.com
 • send back the goods within 14 days of sending the notification and receiving confirmation of receipt of the notification by the store staff, to the address: Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul.Targowa 66, lok. 29, 03-734 Warsaw, Poland.

In case of exceeding the above-mentioned deadlines or in case of lack of legitimacy of the package return, the Seller will send the package to the address indicated in the order.

 

 1. The Seller shall not be obliged to reimburse the Customer for the cost of shipping the product.

 

 1. The customer sending back the goods is obliged to pack the product in the same packaging in which he received it.

 

 1. PROVISIONS CONCERNING ENTREPRENEURS

 

This section of the Rules and Regulations and the provisions contained herein apply only to Customers and Service Recipients who are not consumers.

 

 1. The Seller shall have the right to withdraw from the contract of sale concluded with a Customer who is not a consumer within 14 calendar days from the date of its conclusion. Withdrawal from the contract of sale in this case may take place without giving any reason and does not give rise to any claims on the part of the Customer who is not a consumer against the seller.

 

 1. In the case of non-consumer customers, the seller has the right to limit the available methods of payment, including requiring prepayment in full or in part and regardless of the method of payment chosen by the customer and the fact of concluding a contract of sale.

 

 1. At the moment of release of the product by the seller to the carrier, the benefits and burdens associated with the product and the danger of accidental loss or damage to the product are transferred to the non-consumer customer. The seller in such a case shall not be liable for loss, loss or damage to the product occurring from the acceptance of the product for transportation until the release of the product to the customer, as well as for the delay in transportation of the shipment.

 

 1. If the product is sent to the customer via a carrier, the customer who is not a consumer is obliged to examine the shipment at the time and in the manner usual for shipments of this kind. If the customer finds that there was a loss or damage to the product during carriage, he is obliged to do all things necessary to determine the liability of the carrier.

 

 1. In accordance with Article 558 § 1 of the Civil Code, the liability of the seller under the product warranty to the customer who is not a consumer is excluded.

 

 1. In the case of non-consumer customers, the service provider may terminate the contract for the provision of electronic services with immediate effect and without indicating reasons by sending the service recipient an appropriate statement.

 

 1. The service provider's liability to a non-consumer recipient, regardless of its legal basis, shall be limited - both as part of a single claim and for all claims in total - to the amount of the price paid and the cost of delivery under the contract of sale, but no more than the amount of PLN 3,000.

 

 1. The service provider shall be liable to the non-consumer recipient only for typical damages foreseeable at the time of conclusion of the contract and shall not be liable for lost profits to the non-consumer recipient.

 

 1. Any disputes arising between the vendor and the non-consumer customer shall be submitted to the court having jurisdiction over the vendor's registered office.

 

10.FINAL PROVISIONS

 

 1. Contracts concluded through the online store are concluded in the Polish language for orders with delivery in the territory of the Republic of Poland or in English for orders shipped outside the territory of the Republic of Poland.

 

 1. The Seller reserves the right to make changes to the regulations for important reasons, ie:
 • changes in laws,
 • changes in payment and delivery methods - to the extent that these changes affect the implementation of the provisions of these regulations,
 • order processing time (does not apply to orders already placed).

 

 1. In the case of conclusion of contracts of a continuous nature on the basis of these rules and regulations (e.g. provision of electronic services - "account"), the amended rules and regulations are binding on the service recipient, if the requirements specified in Articles 384 and 384 [1] of the Civil Code have been met, that is: the service recipient has been properly notified of the changes and has not terminated the contract within 14 calendar days from the date of notification. In the event that the amendment to the regulations would result in the introduction of any new fees or an increase in current fees, the Service Recipient who is a consumer has the right to withdraw from the contract.

 

 1. In the case of conclusion of contracts on the basis of these rules and regulations of a different nature than a continuous contract (e.g. contract of sale), the amendments to the rules and regulations will not in any way affect the acquired rights of Customers who are consumers before the effective date of the amendments to the rules and regulations, in particular, the amendments to the rules and regulations will not affect orders already placed or placed and concluded, executed or performed contracts of sale.
 1. In matters not covered by these Regulations, the generally applicable provisions of Polish Law, in particular:
 • Civil Code,
 • Act on providing services by electronic means of 18 July 2002 (Journal of Laws 2002 No. 144, item 1204 as amended),
 • Act on consumer rights of May 30, 2014. (dz. U. 2014 poz. 827 with amendments);
 • other relevant provisions of generally applicable law.